Rolki:: Finger rolki
Finger rolki

Mo?e kto? s?ysza? a mo?e nie. Je?li nie to na pocz?tek obja?ni? mnie wi?cej o co chodzi.

Na pewno ka?dy wie co to jest finger board - mini deska, mo?e kto? te? s?ysza? o mini BMX, mini hulajnoga, mini motor . Tak i w?a?nie finger rollers to nie innego jak mini rolki na palce. S? do?? bardziej skomplikowane rzecz jasna w budowie :). Du?o osób wymy?la swoje sposoby na zrobienie ich samemu, bo zakupienie takich jest do?? drogie, a te ta?sze nie s? godne uwagi prawdziwego rolkarza, dlatego lepiej je zrobi? samamu :). Do tego jeszcze s? trudno dost?pne. Wi?kszo?? osób wymy?la rózne skomplikowane sposoby, afekt cz?sto jest ciekawy, ale cz?sto praca idzie na marne.

Poka?e wam swój sposób. Nie jest on zbyt trudny. Opracowa?am specjalnie taki prostszy, bo wiem, ?e znajdzie si? du?o osób, które kochaj? rolki, a nie maj? co robi? w d?ugie deszczowe wieczory :-).
Osobi?cie robi? dla siebie trudniejsze roleczki, tak ?e je?li b?dzie du?o zainteresowanych dodam w?asne sprawdzone metody, których efekt przy odrobinie zdolno?ci jest super (robi? rolki na wzór prawdziwych modeli takich jak: valo, remz, razors, czasami xsjado)

Wracaj?c do modelu nazwanego przeze mnie amatorskim. :p.
Nie jest on jak mówi?am trudny ale efekt ca?kiem, ca?kiem, ale nie przed?u?aj?c:

Potrzebne materia?y:
- klej (super glu , lub inny mocny klej ;p )
- oczywi?cie no?yczki i np szpilka, pinezka lub co? do zrobienia dziurki - tektura (najlepiej ok?adka od zeszytu z grub? opraw? ,to sprawdzone) :)
-kó?ka ( najlepiej od fingerboarda lub je?li kto? nie chce marnowa? kasy mo?e kupi? o?ówek z gumk? i z tej gumki wyci?? kó?ka. lecz s? one gorszej jako?ci)
- kolorowe flamastry, pisaki, lub papier samoprzylepny
-kawa?ek ci?kiej g?bki, pianki, lub grubszego 'wygodnego' materia?u
- co najwa?niejsze-ch?ci =)
-druciki lub nie du?e ?róbki

Przygotowanie:
Z tektury wycinamy nast?puj?ce cz??ci (w uwagi, ?e mo?liwe jest to i? nie wszystkie osoby znaj? nazwy cz??ci rolek u?yje nazw zrozumia?ych dla wszystkich): 'spód rolek' w kszta?cie elipsy ok 2cm x1,5 ( to zale?y te? od wielko?ci palca) nast?pnie \'ty?' rolek czyli prostok?t o wymiarach ok 2,5-3cm x 4cm, potem 'j?zyk' wymiary ok : 1,5cm x 4cm, oraz 'przód' rolek o wymiarach ok.: 0,5-0,7cm x 3-4cm(lepiej wi?cej a potem najwy?ej skróci?) na koniec 'miejce w którym s? sznurowania' w kszta?cie pó? okr?gu prosta cz??? pó? okr?gu ok 1,5cm reszt? trzeba ju? dopasowa?. Teraz szyny: wycinamy cztery niedu?e prostok?ciki (zale?y jakie chcemy szyny) potem wycinamy je w zale?no?ci jak chcemy czy flat, czy freestyle (polecam freestyle).
Teraz trzeba po??czy? wszystko do kupy :p, a wi?c do spodu przyklejamy ty? rolek oraz przód, nast?pnie w miejscu, w którym powinien by? j?zyk przyklejamy j?zyk, i na konie w miejscu w którym zaczyna si? sznurowanie przyklejamy ostatni? cz???. Boot only ju? mam teraz czas na szyny:
Za pomoc? szpilki (itp.) robimy dziurki w szynach aby drucik, lub ?róbka wesz?a. Nast?pnie przek?adamy przez nie drucik (?róbka) i zak?adamy kó?ka, je?li mamy drucik to ko?cówki najlepiej zaginamy. Gotowe szyny doklejamy do butów.
Je?li chcemy mo?emy pomalowa? lub podokleia? kolorowy papier, aby rolki nabra?y ?ycia i wdzi?ku :P.
To by by?o na tyle. W razie jakich kolwiek pyta? prosz? pisa? postaram si? pomóc. =D
 
My?le, ?e znajd? si? zainteresowani, je?li artyku? oka?e si? popularny dodam sposób jak zrobi? trudniejsze modele. Dzi?kuj? za przeczytanie tekstu, do?? d?ugiego, ale mam nadziej?, ?e je?li kto? tego szuka? to by? dla niego ciekawy. Jeszcze raz mówi?, ?e je?li kto? ma jakie? pytania prosz? pisa?. :)

Pozdrawiam
Klausia


Dodał: klausia


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


klausiaklausia (2013-01-20 21:09:04)
wci?? nie dosta?am punktów za ten artyku?, dlaczego?
klausiaklausia (2012-12-30 13:33:17)
http://www.fingerrollers.darmowefora.pl/index.php
klausiaklausia (2012-08-07 19:58:42)
:)